دبیرخانه مرکزی

ایجاد شده در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۷:۰۹ قبل از ظهر

شرح وظایف واحد دبیرخانه مرکزی
            
      
 شرح مختصر وظایف واحد:

۱- دریافت، ثبت و اندیکس نامه های وارده و ارسال به محل های ارجاعي توسط پست يا نامه رسان

۲- دریافت و ثبت نامه های صادره و تفکیک نسخ پاراف و بایگاني و ارسال به محل هاي مربوطه توسط پست يا نامه رسان

۳- پاسخگویی به ارباب رجوع در خصوص موارد مرتبط با دبیرخانه


اهداف:

۱- رساندن نامه ها به محل های مربوطه در اسرع وقت

۲- جلب رضایت ارباب رجوع با مدنظر قراردادن موازین قانونی


فعالیت ها:

۱- هماهنگی بین همکاران

۲- ارجاع نامه های مربوط به همکاران

۳- توجیه نامه رسان

۴- کنترل همکاران درخصوص پاسخگویی به ارباب رجوع

۵- اولویت بندی نامه های مهم

۶- کنترل درخصوص ثبت و ارسال نامه ها

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس