شروع مرحله دوم ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان دانشگاه سال 1401

انتشار محتوا: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰:۴۲ قبل از ظهر
  با توجه به آغاز مرحله دوم فرايند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان سال 1401،  كليه پرسنل مشمول ارزشيابي می بایست نسبت به تكميل فرايند ارزشيابي خود پس از ورود به  سامانه خـــدمــــات الكترونيك به آدرس: esp.gmu.ac.ir حداكثر تا تاريخ 15/ 05 / 1402  به طريق ذيل اقدام نمايند.

  با توجه به آغاز مرحله دوم فرايند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان سال 1401،  كليه پرسنل مشمول ارزشيابي می بایست نسبت به تكميل فرايند ارزشيابي خود پس از ورود به  سامانه خـــدمــــات الكترونيك به آدرس: esp.gmu.ac.ir حداكثر تا تاريخ 15/ 05 / 1402  به طريق ذيل اقدام نمايند.

** چگونگي انجام مرحله دوم فرايند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان :

1. گام اول : كليه پرسنل مشمول مي بايست فرم ارزشيابي خود را به رابط واحد مربوط به خود ارسال نمايند .

2. گام دوم : رابطين واحد ها مي بايست تمامي فرم هاي ارزشيابي پرسنل را پس از بررسي و تأييد به كارتابل پرسنل ارسال نمايند.

3. گام سوم : پرسنل مي بايست نسبت به تكميل فرم ارزشيابي خود اقدام نموده و تمامي مستندات مربوطه را در سامانه بارگذاري نمايند.

4. گام چهارم : پرسنل فرم ارزشيابي تكميل شده را به رابطين واحد خود ارسال نمايند.

5. گام پنجم : رابطين واحدها  مي بايست پس از بررسي و راستي آزمايي مستندات پرسنل آن را به ارزياب واحد (مدير مستقيم ) ارسال نمايند.

6. گام ششم: در اين مرحله ارزيابان واحد پس از بررسي ، فرم هاي ارزشيابي را به مقام تأييد كننده  واحد خود ارسال نمايند.

7. گام هفتم : در اين مرحله تأييدكنندگان واحد ها فرم هاي ارزشيابي پرسنل را به مالكين سند (پرسنل) ارسال نمايند.

8. گام هشتم : پرسنل پس از تأييد مي بايست فرم خود را به اداره ارزشيابي ستاد دانشگاه ارسال نمايند تا پس از بررسي هاي لازم تأييد نهايي به عمل آمده و در قسمت شناسنامه ارزشيابي پرسنل قابل رؤيت گردد.

لازم به ذكر است فرم ارزشيابي همكاران داراي فرم كاركنان پشتيباني طبق روال گذشته مي باشد ، لذا اين گروه از همكاران بايستي وارد سامانه ارزشيابي شده و پس از انتخاب گزينه ارزيابي عملكرد كاركنان --- گزينه ثبت ارزيابي ---- ثبت ارزيابي سال 1401 --- نسبت به تكميل و ارسال فرم ارزشيابي سال 1401 خود اقدام نمايند و به رابط واحد مربوط به خود ارسال نمايند .

ضمنا" پرسنلي كه در سال 1402 مشمول ارتقاء رتبه و شرايط تبديل وضعيت مي باشند هر چه سريع تر نسبت به تكميل فرم ارزشيابي خود اقدام نمايند .

همكاران محترم در صورت وجود هر گونه ابهام از رابطين محترم ارزشيابي ، مي توانند راهنمايي بگيرند. 

- رابط محترم ارزشيابي بيمارستان علامه بهلول گنابادي جناب آقاي خدادادي 

- رابط محترم ارزشيابي معاونت آموزشي و معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه سركار خانم نسيبه شريعتي 

- رابط محترم ارزشيابي معاونت فرهنگي و دانشجويي جناب آقاي احسان اميري 

- رابط محترم ارزشيابي معاونت درمان جناب آقاي محمد كفشي 

- رابط محترم ارزشيابي اورژانس 115 گناباد و بجستان جناب آقاي حسن مظلوم بيلندي 

- رابط محترم ارزشيابي معاونت بهداشتي سركار خانم افشاري

- رابط محترم ارزشيابي شبكه بهداشت و درمان بجستان سركار خانم سميرا مرادي

- رابط محترم ارزشيابي بيمارستان آيت ا... مدني بجستان سركار خانم سليله آشوري 

- رابط محترم ارزشيابي معاونت غذا و دارو سركار خانم طيبه پورباقر

- رابط محترم ارزشيابي حوزه رياست و ستاد مركزي سركار خانم جوشني

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس