کتاب طرح طبقه بندی مشاغل

انتشار محتوا: ۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۵:۲۶ بعد از ظهر
کتاب طرح مهندسی مشاغل اختصاصی ( بهداشتی درمانی ) اردیبهشت ماه 1398
کتاب طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی پاییز 1399
کتاب طرح مهندسی مشاغل عمومی اردیبهشت ماه 1392
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس