راهنمای تلفن

انتشار محتوا: ۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۴:۳۵ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی حوزه خدمتی سمت داخلی مستقیم
آقای دکتر احمدی حوزه ریاست رئیس دانشگاه * 57222328
خانم سليمان زاده حوزه ریاست مسئول دفتر 201 فکس 57223815
خانم يوسف نيا حوزه ریاست مسئول دفتر 202 57222926
آقای سده ای حوزه ریاست رییس دفتر 203 57224053
آقای شمسی اداره روابط عمومی و بین الملل روابط عمومی 207  
آقای عابدی حراست مدیر حراست 210 57228816
خانم کامرانی حراست متصدی امور دفتری و بایگانی 209  
خانم سابقی حراست کارشناس حفاظت اسناد 208 57225811
خانم قنبری حراست کارشناس طرح و برنامه 292  
خانم رضوان پناه حراست کارشناس حفاظت پرسنلی 290 57223516
مجتبی علیخانی اداره بودجه و پایش عملکرد کارشناس فناوری اطلاعات 352  
مهندس خدادادی حراست کارشناس حفاظت it 211  
آقای اذر مهری اداره بازرسی رسیدگی به شکایات و ارزیلبی عملکرد ردیس اداره بازرسی 216 57221414
آقای اشوری اداره بازرسی رسیدگی به شکایات و ارزیلبی عملکرد کارشناس اداره بازرسی 297  
خانم نجفی اداره امور پرستاری مدیر خدمات پرستاری 215 57229023
خانم پریمو اداره امور پرستاری کارشناس دفترامور پرستاری 214  
خانم کمالی اداره امور پرستاری کارشناس نظارت 353-215  
دکتر میثم داستانی اداره آمار و فناوری اطلاعات رئیس اداره فناوری و اطلاعات 212  
مهندس مجتبی عابدی پور اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات(مسئول سایت) 272 57221917
آقای مهندس متولی اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات 273 57221917
آقای مهندس دستوری اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات 273 57221917
خانم مهندس مختاری اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات 278  
خانم مهندس قالیبافان اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و اطلاعات 277  
آقای طاهری اداره امور حقوقی رئیس اداره امور حقوقی 233 57220033
آقای معاون سعیدی اداره امور حقوقی کارشناس اداره امور حقوقی 239  
خانم علیجان اداره امور حقوقی کارشناس دعاوی و تعهدات 238  
خانم پیشوایی اداره امور حقوقی کارشناس اداره امور حقوقی 232  
آقای مومن اداره هسته گزینش مدیر گزینش 240 57221930
آقای حسین زاده اداره هسته گزینش تشکیل پرونده برادران - دبیرخانه  241 57221931
آقای غفاری اداره هسته گزینش کارشناس تحقیقات برادران - کارشناس مصاحبه برادران 243  
خانم رستگارفر اداره هسته گزینش کارشناس تحقیقات خواهران - امور اداری 242  
خانم ایزدی اداره هسته گزینش ماشین نویس 249  
فکس هسته گزینش اداره هسته گزینش فکس گزینش   57221931
خانم ترابی اداره هسته گزینش کارشناس تحقیقات خواهران 248 57220191
خانم اصل نور محمدی اداره هسته گزینش کارشناس مصاحبه خواهران 250  
آقای دکتر مرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون توسعه 400 57225812
خانم جهانگیر معاونت توسعه و مدیریت منابع مسئول دفتر معاونت 400 57225812
مهندس جلال باقری اداره آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 274 57221917
         
نام و نام خانوادگی حوزه خدمتی سمت داخلی مستقیم
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس