شرح وظایف گروه مهندسی مشاغل

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۳:۵۹ قبل از ظهر

 

شرح وظایف واحد مهندسی مشاغل :

- انجام امور مربوط به تغییر عنوان ، درج مدرک تحصیلی ، اختصاص ردیف سازمانی ، اعطای طبقات استحقاقی و تشویقی،اعطای رتبه های شغلی و احتساب سوابق خدمتی کارکنان دانشگاه

- بررسی کلیه پیشنهادات واصله در ارتباط با طبقه بندی مشاغل

- بررسی مدارک ارائه شده در خصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی ،کارآموزی سوابق تجربی و غیره براساس مستندات مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل به منظور طرح در کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

- بررسی پیشنهادات واصله در امر انتصابات ، ارتقاء طبقه ورتبه شغلی ، تنزل طبقه با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرح های طبقه بندی مشاغل جهت طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل

- انجام مطالعات لازم در مورد طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع و تصویب در مراجع ذیربط

- پاسخگوئی و انجام راهنمائی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی و قانونی کارمندان دانشگاه

 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس