رابط معاونت توسعه

ایجاد شده در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۵:۰۳ قبل از ظهر

رابط ارزشیابی فردي است كه در بين پرسنل واحد خود به خدمت اشتغال دارد و با آموزش هايي كه در طي سال براي او برگزار مي‌شود ، با دستورالعملهاي اداري و نظام ارزيابي عملكرد بيشتر  آشنا مي‌شود و با انتقال مهارت هاي فراگرفته به ساير پرسنل بخش واحد محل خدمت خود در امرارزشيابي فردي توانمندوبامديريت عالي خواهد بود.

شركت در جلسات آموزشي كه توسط اداره ارزشيابي دانشگاه برگزار مي‌شود.   

افزايش سطح اطلاعات اداري و مديريتي خود از طريق فعاليتهاي خود آموزي . 

آشنايي كامل با فرم هاي ارزشيابي در سطوح مختلف .
آشنايي مقدماتي با امور مربوط به كارگزيني .
آشنايي با معيارهايي كه هريك از سطوح با آن مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
كنترل دفاتر ثبت وقايع حساس واحد مربوطه .
شناسايي ارزشيابي كننده‌هاي واحد و انتقال مهارتهاي ارزشيابي به ارزشيابي كننده ها .
هماهنگ نمودن ارزشيابي كننده ها در سطح واحد از نظر افزايش آگاهي درخصوص چگونگي روندارزشيابي .
مشخص نمودن افرادي كه توسط ارزشيابي كننده ها مورد سنجش قرار مي‌گيرند.
در صورت صلاحديد تشكيل كميته ارزيابي براي واحدهاي سازماني و يا رشته هاي شغلي كه نيازمند به نظر چندين ارزياب دارد (مانند بهورزان ... )
جمع بندي نتايج
  و خاتمه امور ارزيابي در پايان سال (حداقل بهمن ماه هر سال) .
هماهنگ نمودن روند ارزشيابي واحد با سياستهاي ابلاغي از سوي
  اداره مركزي ارزشيابي دانشگاه .
شناسايي معترضين به نمره ارزشيابي و جمع آوري مستندات مربوطه.
دخالت دادن نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري .
برگزاري جلسات درون بخشي و آشنا نمودن پرسنل با آخرين بخشنامه ها ودستورالعمل ها .

- رابط ارزشيابي بيمارستان علامه بهلول گنابادي جناب آقاي خدادادي 

- رابط ارزشيابي معاونت آموزشي و معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه سركار خانم نسيبه شريعتي 

- رابط ارزشيابي معاونت فرهنگي و دانشجويي جناب آقاي احسان اميري 

- رابط ارزشيابي معاونت درمان جناب آقاي محمد كفشي 

- رابط ارزشيابي اورژانس 115 گناباد و بجستان جناب آقاي حسن مظلوم بيلندي 

- رابط ارزشيابي معاونت بهداشتي سركار خانم افشاري

- رابط ارزشيابي شبكه بهداشت و درمان بجستان سركار خانم سميرا مرادي

- رابط ارزشيابي بيمارستان آيت ا... مدني بجستان سركار خانم سليله آشوري 

- رابط ارزشيابي معاونت غذا و دارو سركار خانم طيبه پورباقر

- رابط ارزشيابي حوزه رياست و ستاد مركزي سركار خانم جوشني

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس