شرح وطایف اداره امور بازنشتگان

ایجاد شده در ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۳۶:۱۰ بعد از ظهر

1.    بررسي پيشنهادهای بازنشستگي واصله از واحدهای دانشگاه از نظر احراز شرايط بازنشستگي (سن،خدمت و مستند بازنشستگي)با رعايت مقررات مربوط.
2.    بررسي و محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث،مستخدمين رسمي (هیئت علمی و غیر هیئت علمی) در اجراي قوانين و مقررات مربوط.     
3.    بررسي و تائيد احكام  برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه،از كار افتادگي،وظيفه وراث مستخدمين دولت.
4.    تعيين و محاسبه مدت خدماتي كه در زمان خود به علت عدم مجوز قانوني جزء سابقه خدمت به حساب نيامده و بعدا با كسب مجوز قانوني پذيرفته شده است.
5.    تعيين مدت خدمت مستخدمين از كار افتاده، بازنشسته و مستخدمين شاغل كه فوت مي نمايند به  منظور برقراري حقوق وظيفه و بازنشستگي.
6.    بررسي احكام قطع و افزايش حقوق وظيفه وراث.
7.    تعيين بدهي كسور بازنشستگي ايام خدمت غير رسمي با در نظر گرفتن تغييرات حقوقي و نرخ هاي مقررات موضوعه
8.    بررسي محاسبه كسور پرداختي زمان اشتغال مستخدمين رسمي طبق مدارك مثبته و تعيين مانده بدهي .
9.    انجام مكاتبات مربوط به رفع نقص ارسال پرونده و مدارك و احكام مورد نياز.
10.    پرداخت کمک هزینه های رفاهی به کارکنان طبق مصوبه هیأت امنا (ازدواج ، فوت، سفر و نقل مکان و ... )
11.    انجام مکاتبه جهت پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی همکاران بازنشسته و متوفی.
12.    برقراری و قطع کمک هزینه عائله مندی و اولاد همکاران بازنشسته.
13.    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس