شرح وظایف مدیر منابع انسانی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۴:۳۱ قبل از ظهر


1. تصميم گيري، برنامه ريزي و نظارت دقيق بر اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي

2. برنامه ريزي و هماهنگي نظارت بر تأمين نيروي انساني موردنياز دانشگاه و انتخاب افراد شايسته با توجه به مقررات و طرح ريزي نظام جذب، بهسازي و نگهداري نيروي انساني دانشگاه و شايسته سالاري در انتصاب مديران دانشگاه

3. ساماندهي فعاليت هاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحد هاي تحت سرپرستي

4. تصميم گيري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي كاركنان و اعضاي هيات علمي

5. نظارت بر صدور انواع احكام پرسنلي، كاركنان، بازنشستگان و وظيفه بگيران

6. اجراي نظام هاي ارزشيابي و مهندسي مشاغل و صدور احكام حقوق و مزاياي كاركنان

7. بررسي، اصلاح و بازنگري ساختارتشكيلات سازماني دانشگاه با توجه به شرايط محيطي و چشم انداز آينده

7. كنترل و نظارت بر عملكرد كارگزيني واحدهاي تابعه دانشگاه

8. آموزش، توسعه و توانمندسازي نيروي انساني در ابعاد عمومي و تخصصي

9. برنامه ريزي و اجراي آزمونهاي عمومي و تخصصي استخدام

10. انجام اقدامات مربوط به از كارافتادگي، بازنشستگي و مستمري بگيري كاركنان

11. نظارت بر تهيه و تدوين بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي

12. اصلاح فرآيند نظارت و افزايش بهره وري منابع و امكانات.

13. ارتقاء نظام سلامت اداري - پاسخگويي مناسب به مراجعين و تكريم حقيقي و حفظ كرامت بر اساس آموزه هاي ديني

بررسي و نظارت بر طرح طبقه بندي مشاغل اعم از ارتقاء طبقه ، ارتقاء رتبه ، طبقه تشويقي ، تغيير عنوان ، احتساب مدرك تحصيلي ، تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني ، از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي ، ماموريت آموزشي تمام وقت ، نيمه وقت و...

بررسي و نظارت بر تشكيلات دانشگاه اعم از تبديل پست هاي سازماني و اخذ چارت تشكيلاتي دانشگاه و معاونت ها ، اختصاص پست هاي سازماني ، پيگيري مجوز هاي استخدامي قراردادي و رسمي و پيماني نياز هاي استخدامي و بررسي احكام كارگزيني ، و نظارت بر بازنشستگي قبل از موعد و....

نظارت و بررسي و هدايت آموزش كاركنان  از طريق طراحي نيازسنجي و برگزاري دوره هاي عمومي شغلي و مديريت  برگزاري كميته هاي راهبردي آموزش و توانمندسازي كاركنان

بررسي نظارت و هدايت كميته هاي دهگانه تحول اداري اعم از اصلاح فرآيندها ، شوراي پيشنهادات ، منطقي نمودن اندازه دولت ، نظام هاي مديريتي ، اموزش و تموانمند سازي نظام هاي استخدامي ، ارتقاء سلامت اداري ، اصلاح الگوي مصرف ، طرح تكريم ارباب رجوع و تشكيلات

شركت در جلسات و كارگروه هاي دانشگاه و انجام امورات محوله طبق دستور معاونت توسعه مديريت و منابع

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس