شرح وظایف

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۵:۵۲ بعد از ظهر

«شرح وظایف  کارشناس تأمین و توزیع نیروی انسانی»

1.    بررسی و صدور معرفی نامه ها، پایان خدمت مشمولین طرح و پیام آوران بهداشت و معافیت¬های صادر شده 
2.    صدور گواهی اشتعال به طرح، انجام قسمتی از طرح، پایان طرح و معافیت از طرح 
3.    نظارت بر نحوه محاسبه مدت زمان انجام طرح و ضریب کا و تعهدات قانونی 
4.    تشکیل پرونده متعهدین خدمت پزشکان  و پیراپزشکان  و متخصصین ضریب کا َ
5.    بررسی و صدور ابلاغ¬های مشمولین تعهدات ضریب کا و تعهدات قانونی 
6.    درخواست تأییدیه تحصیلی متخصصین ضریب کا 
7.    اعلام پایان تعهدات متخصصین ضریب کا به معاونت درمان 
8.    تجزیه و تحلیل اقدامات انجام گرفته و ارسال گزارش ماهانه و فصلی به مدیریت مربوطه 
9.    تهیه آمار ارائه گزارشات در خواستی از واحدهای مربوطه 
10.    انجام مکاتبات اداری 
11.    شرکت در جلسات و کمیته های حسب مورد 
12.    انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین و مقررات 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس