معرفی رابطین

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۱:۵۹ بعد از ظهر

ردیف

نام ونام خانوادگی

واحد محل خدمت

1

حسین خدادادی

بيمارستان علامه بهلول گنابادي 

2

احسان امیری

معاونت داشجوئی و فرهنگی دانشگاه

3

محمد کفشچی

معاونت درمان دانشگاه

4

حسن مظلوم بیلندی

مدیریت بحران دانشگاه 

5

فاطمه افشاری

معاونت بهداشتی دانشگاه

6

سلیله آشوری

بیمارستان بجستان

7

سمیرا مرادی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان

8

طیبه پورباقر

معاونت غذا و دارو د انشگاه

9

نسیبه شریعتی

معاونت آموزشی و تحقیقات فناوری دانشگاه

10

مریم جوشنی

حوزه ریاست گزینش معاونت توسعه دانشگاه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس