شرح وظایف رابطین

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۶:۵۹ بعد از ظهر


فردي است كه در بين پرسنل واحد خود به خدمت اشتغال دارد و با آموزش هايي كه در طي سال براي او برگزار مي‌شود ، با دستورالعملهاي اداري و نظام ارزيابي عملكرد بيشتر  آشنا مي‌شود و با انتقال مهارت هاي فراگرفته به ساير پرسنل بخش واحد محل خدمت خود در امرارزشيابي فردي توانمندوبامديريت عالي خواهد بود.

 • شركت در جلسات آموزشي كه توسط اداره ارزشيابي دانشگاه برگزار مي‌شود.   

 • افزايش سطح اطلاعات اداري و مديريتي خود از طريق فعاليتهاي خود آموزي . 

 • آشنايي كامل با فرم هاي ارزشيابي در سطوح مختلف .

 • آشنايي مقدماتي با امور مربوط به كارگزيني .

 • آشنايي با معيارهايي كه هريك از سطوح با آن مورد سنجش قرار مي‌گيرد.

 • كنترل دفاتر ثبت وقايع حساس واحد مربوطه .

 • شناسايي ارزشيابي كننده‌هاي واحد و انتقال مهارتهاي ارزشيابي به ارزشيابي كننده ها .

 • هماهنگ نمودن ارزشيابي كننده ها در سطح واحد از نظر افزايش آگاهي درخصوص چگونگي روندارزشيابي .

 • مشخص نمودن افرادي كه توسط ارزشيابي كننده ها مورد سنجش قرار مي‌گيرند.

 • در صورت صلاحديد تشكيل كميته ارزيابي براي واحدهاي سازماني و يا رشته هاي شغلي كه نيازمند به نظر چندين ارزياب دارد (مانند بهورزان ... )

 • جمع بندي نتايج  و خاتمه امور ارزيابي در پايان سال (حداقل بهمن ماه هر سال) .

 • هماهنگ نمودن روند ارزشيابي واحد با سياستهاي ابلاغي از سوي  اداره مركزي ارزشيابي دانشگاه .

 • شناسايي معترضين به نمره ارزشيابي و جمع آوري مستندات مربوطه.

 • دخالت دادن نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري .

 • برگزاري جلسات درون بخشي و آشنا نمودن پرسنل با آخرين بخشنامه ها ودستورالعمل ها .
   

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس