معرفی

ایجاد شده در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۲:۳۱ قبل از ظهر

آشنایی با مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
این مدیریت کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه را از طریق برنامه ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌ها و برنامه استراتژیکی دانشگاه به منظور توزیع عادلانه منابع مالی انجام می‌دهد.
اهداف و راهبردهای مدیریت:

۱ – استفاده بهینه از منابع مالی
۲ – تامین، توزیع عادلانه نظارت بر منابع مالی دانشگاه
۳ – بکارگیری پژوهش‌های کاربردی مالی برای تخصیص عادلانه منابع و مدیریت هزینه
۴ – هدایت، نظارت و راهبردی طرح‌های عمرانی
۵ – جذب منابع مالی و سرمایه‌ای
 
مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
•    شناخت سیاست‌ها کلی و خط مشی های اساسی کشور ، مطالعه قوانین، ضوابط اجرایی و دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه ای و ارائه پیشنهادات جهت تصمیم گیری .
•    نظارت و تایید بودجه پیشنهادی ، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه دانشگاه جهت ارائه به وزارت متبوع و هیئت امناء دانشگاه .
•    نظارت وتائید موافقتنامه ‌های هزینه ای و طرح های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی .
•     تایید و مبادله موافقتنامه های داخلی با واحدهای تابعه دانشگاه .
•    نظارت بر تخصیص اعتبار و توزیع عادلانه منابع مالی به واحدهای تابعه با توجه به عملکرد و نیاز واحدها براساس شاخص های مربوطه.
•    نظارت بر پیگیری دریافت به موقع اعتبارات و ابلاغ تخصیص به واحدها بر حسب شاخص های مربوطه ونظارت بر اجرای بودجه
•    تهیه شاخص های بودجه ای و هزینه ای واحدهای تابعه و ارائه گزارش به مقامات ارشد دانشگاه .
•    تهیه انواع گزارش های لازم اعتباری و بودجه ای و هزینه ای و عملکرد واحدها و سازمانهای بیمه گر به مقامات ارشد دانشگاه.
•    برگزاری جلسات کارشناسی جهت تهیه و تدوین بودجه سالیانه براساس سیاست های کلی دانشگاه .
•    شرکت در جلسات و سمینارهای مرتبط با بودجه .
•    اظهار نظر درخصوص امکان و یا عدم امکان جذب نیروی انسانی جدید از نظر تامین منابع مالی مورد نیاز .
•    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
 
 
فعالیت‌ها در حوزه مدیریت:
•    انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
•    برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌های دانشگاه.
•    بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با وزارت متبوع.
•    بررسی و مبادله موافقت نامه‌های مربوط به فعالیت‌های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
•    برگذاری کمیته‌ها تخصیص دانشگاه و پیگیری امور مربوطه.
•    تهیه و تنظیم گزارش ادواری امور بودجه دانشگاه.
•    نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها.
•    تصمیم گیری‌های که دارای بار مالی و بودجه‌ای هستند در قالب کمیته‌های تخصیص
•    انجام بررسی‌های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.
•    تهیه و تدوین و پایش برنامه استراتژیک و برنامه های عملیاتی دانشگاه

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس